PH̉NG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH     

GIỚI THIỆU
1. Nhân sự

2. Chức năng, nhiệm vụ

 

QUY TR̀NH QUẢN LƯ

1.Đi công tác, học tập ở nước ngoài.

2.Đi du lịch, thăm thân ở nước ngoài.

3.Nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương

 

VĂN BẢN PHÁP QUY

1. Hiến pháp

2. Luật lao động

3. Luật giáo dục

4. Luật BHXH

5. Pháp lệnh CBCC và các VB

    liên quan

6. Luật thi TĐ-KT và các VB

    liên quan

7. Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch

  

BIỂU MẪU (Forms)

1. Đi Công tác nước ngoài

2. Đi du lịch, thăm thân ở nước ngoài

3. Nghỉ phép, nghỉ không lương

4. Đơn xin nghỉ thai sản.

 

DS CÁN BỘ TRƯỜNG:206

- Cơ hữu: 122

  + GV, GVTH: 89 (48,9% TS,

     40% ThS)

  + NCV, KS, KTV: 9

  + CV: 24

- Hợp đồng: 35

- Kiêm nhiệm: 40

 

 

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
P101-E3,Trường ĐH Công nghệ

144 Xuân Thủy,Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04-7547461 (HC)

      04 -7546202 (TCCB)             

Fax: 04-7547460  

Email: hungpd@vnu.edu.vn 

LINKS

  Trường ĐHCN
CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ

1 Chức năng

 - Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm làm đầu mối, chủ tŕ tổ chức triển khai thực hiện và quản lư công tác xây dựng, quy hoạch, hoạt động và phát triển tổ chức và công tác cán bộ của Nhà trường theo quy định của pháp luật, của ĐHQGHN.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lư tổng hợp và thống nhất công tác hành chính, công tác lập kế hoạch trong trường.

2 Nhiệm vụ

a) Công tác Tổ chức - Cán bộ

- Làm đầu mối, chủ tŕ việc đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng, kiện toàn và phát triển bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức trong trường cũng như mối quan hệ giữa các đơn vị, tổ chức trong trường. Chủ tŕ, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức của trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và làm đầu mối, chủ tŕ việc lập kế hoạch về nhu cầu nhân lực, chỉ tiêu định biên nhân lực của trường để báo cáo ĐHQGHN phê duyệt; Xây dựng và tŕnh Hiệu trưởng quyết định phương án phân phối chỉ tiêu định biên nhân lực đă được cấp trên phê duyệt cho các đơn vị trong trường;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy tŕnh tuyển dụng cán bộ viên chức theo đúng quy định tại Pháp lệnh Công chức cũng như tại các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và của ĐHQGHN; Chuẩn bị văn bản và thủ tục để Hiệu trưởng kư các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng kiêm nhiệm với cán bộ viên chức và người lao động.

- Tham mưu để Hiệu trưởng quyết định về các tiêu chí, tiêu chuẩn và triển khai thực hiện quy tŕnh đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm; Tổ chức và quản lư công tác thi đua trong Nhà trường. Chủ tŕ việc tổ chức đánh giá, xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp, xét đề nghị kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ viên chức đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tŕnh Hiệu trưởng quyết định.

- Thực hiện quy tŕnh đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư và bổ nhiệm, miễn nhiệm vào ngạch giáo sư, phó giáo sư theo quy định.

- Quản lư toàn diện và thống nhất hồ sơ, lư lịch giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động khác trong toàn trường theo quy định chung; Cập nhật thông tin cán bộ trên website của trường; Xác nhận lư lịch cán bộ, chữ kư cán bộ.

- Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng quyết định việc cụ thể hoá và thực hiện các chế độ chính sách theo quy định chung cho giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động nói chung của Nhà trường; Làm đầu mối, chủ tŕ việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đăi ngộ đặc biệt thu hút, động viên, khuyến khích phù hợp đối với giảng viên, cán bộ, viên chức phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển Nhà trường.

- Thực hiện các thủ tục: thành lập/giải thể các bộ phận, đơn vị trong trường; thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo của trường và của các khoa; thành lập các hội đồng chuyên môn tư vấn cho Hiệu trưởng; điều động/ thuyên chuyển cán bộ; cử cán bộ, viên chức của trường đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài; bổ nhiệm/miễn nhiệm các chức vụ lănh đạo đơn vị; thu nhận cán bộ, viên chức vào làm việc tại trường; khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức và người lao động trong trường.

- Tuyên truyền, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của trường, truyền thống của Nhà trường tới cán bộ, viên chức toàn trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Công tác hành chính

- Tiếp nhận xử lư, quản lư và tổ chức lưu trữ công văn đi, đến theo đúng quy tŕnh.

- Chủ tŕ quản lư và điều hành, vận hành thống nhất hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp của Nhà trường; Quản lư toàn diện và thống nhất website và thông tin trên website của Nhà trường.

- Kiểm tra về thể thức tŕnh bày và nội dung các văn bản ban hành trước khi cấp số và đóng dấu;  Theo dơi, giám sát, phát hiện và kịp thời thực hiện biện pháp chấn chỉnh các sai sót trong thủ tục hành chính trong trường. Quản lư và sử dụng con dấu của trường theo quy định của Nhà nước.

- Phân phối báo chí và các phương tiện thông tin khác cho các đơn vị trong trường.

- Cấp giấy giới thiệu, công lệnh đi đường cho giảng viên, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và sinh viên được cử đi công tác. Kư xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác và lưu trú tại trường; Kư xác nhận vào giấy đăng kư làm thẻ xe buưt cho cán bộ, sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường theo dơi, đôn đốc thực hiện quy chế làm việc và các chủ trương kế hoạch công tác của Hiệu trưởng.

- Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết, các cuộc họp của ban giám hiệu, các hội nghị do Pḥng Tổ chức – Hành chính được giao làm đầu mối. Quản lư, sử dụng và trang trí các pḥng họp, tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với Nhà trường.

- Làm thư kư các hội nghị giao ban; Soạn thảo và kư các thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban gửi các đơn vị; Giám sát t́nh h́nh thực hiện các kết luận giao ban.

- Quản lư, điều hành phương tiện giao thông vận tải của trường phục vụ các chuyến đi công tác của trường, của các đơn vị theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

c) Công tác tổng hợp, kế hoạch

- Lập các báo cáo tổng kết công tác hằng tháng, hằng quư, năm học theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cấp trên.

- Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị, theo dơi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

- Cập nhật thông tin từ các đơn vị trong trường để xử lư, tham mưu cho Hiệu trưởng điều hành công tác chung của trường.

- Đầu mối triển khai công tác thống kê định kỳ theo quy định của ĐHQGHN về công tác thống kê.

Pḥng TC-HC

 Thông báo

1. Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2008New

 

 

 

 

________________________________________________________________

Last updated: April. 16, 2008. Created: Mar. 4, 2008. ColTech-VNU, Hanoi